Visie

Basisschool “Op Dreef” is een samenlevingsschool in de wijk de AkkersIn onze basisschool ontmoeten leerlingen en ouders uit verschillende milieus en gezindten elkaar. De kinderen van nu zijn de burgers van morgen. Op Dreef is een oefenplek voor goed samenleven. Na de basisschool hebben onze leerlingen geleerd zichzelf te zijn, om te gaan met andere leerlingen en elkaar te respecteren. Er zijn vriendschapen voor het leven ontstaan en de kinderen zijn vertrouwd geraakt met de maatschappij waarin wij leven.

In een rijke leeromgeving nodigen we kinderen uit om van en met elkaar te leren. Door goed onderwijs te geven en mogelijkheden te bieden om talenten te ontwikkelen, bieden we de leerlingen alle kansen die ze verdienen voor een goede toekomst.

Ons bestuur heeft als kernwaarden: samen, groei, passie en lef. Deze kernwaarden zie je ook bij ons op school terugkomen.

Onze visieDe kernwaarden “samen”, “ontmoeting”, “ontwikkeling” en “veiligheid” zijn het fundament onder onze visie. We willen als samenlevingsschool een ontmoetingsplek zijn voor de wijk. Hier komen onderwijs, ondersteunende diensten en naschoolse activiteiten samen.

Leerlingen en leerkrachten worden gezien en kunnen zich in deze veilige plek ontwikkelen. Leerlingen mogen zijn wie ze zijn en ontwikkelen een eigen identiteit. Zo komen zij in hun kracht te staan en werken zij aan hun talenten. In samenlevingsschool ‘Op Dreef’ leren de kinderen samen en van elkaar. Door te ontmoeten, leren de kinderen hoe je kan samenleven in een groep, op school, in de buurt en in de samenleving.

Professionele leerkrachten geven inhoud, vorm en regie aan een kwalitatief goed aanbod dat voldoet aan de kerndoelen. Wij bekijken wat onze leerlingen nodig hebben en passen ons lesgeven daaraan aan. We gebruiken moderne methoden en recente (wetenschappelijke) inzichten, en we leren hen belangrijke executieve vaardigheden.

We beloven onze kinderen een doorgaande ontwikkeling van 2 tot 12 jaar en van peuterdagopvang tot het voortgezet onderwijs. Ons onderwijs is gebaseerd op hoe een leerling zich ontwikkelt. Waar bevindt de leerling zich op de leer- en ontwikkelingslijn? En wat is dan de volgende stap die hij of zij kan maken?

Om dat te bereiken zal er, meer dan voorheen , groepsdoorbroken gewerkt worden. Want ook hier geldt dat we samen verantwoordelijk zijn voor álle leerlingen. Door leraren en ondersteuners in te zetten op basis van hun expertise en talent neemt de kwaliteit van ons onderwijs toe. Grotere en kleinere groepen leerlingen kunnen begeleid worden door meerdere leerkrachten en ondersteuners. Op deze manier kan recht gedaan worden aan de individuele ontwikkeling van kinderen.

Onze wijkfunctieIn onze school gebeurt meer dan lesgeven alleen. Onze leerlingen kunnen na schooltijd deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. Ondersteunende diensten, zoals maatschappelijk werkers of logopedisten, kunnen werken vanuit ons gebouw. Ook is er een ouderkamer. Daar kunnen ouders de school een handje helpen, opvoedkundige kwesties met een deskundige bespreken, of een kopje koffie drinken.

Structuur We maken gebruik van leerpleinen, stilteplekken, ontmoet- en denkruimten, instructieplekken en plaatsen voor samenwerken, creatieve ontwikkeling en muziek. We werken vanuit een leerlijn voor alle vakken. Methoden en digitale tools benutten we als bron en hulpmiddel. We werken thematisch aan wereldverkenning, creativiteit, burgerschap, levensbeschouwing en talentontwikkeling. We plannen, stimuleren en volgen de ontwikkeling van onze leerlingen. Tijdens vorderingengesprekken brengen leerkrachten en leerlingen de ouders van de ontwikkeling van het kind op de hoogte met behulp van een portfolio. Zo zijn onze manieren

We realiseren ons dat onze eigen overtuigingen per definitie niet compleet zijn. Daarom blijven we onderzoekend; staan we open voor andere en nieuwe inzichten; zijn we in dialoog en vermijden we discussie.

 • We werken vanuit een open mindset.
 • We luisteren en zijn gericht op het begrijpen van de ander voor we zelf begrepen willen worden.
 • We beargumenteren, om zo te komen tot de best denkbare besluiten.
 • We zijn duidelijk in onze eigen intenties en vertrouwen die van anderen.
 • We ondersteunen elkaar en blijven altijd met elkaar in gesprek.
 • We zijn in staat feedback te geven én te ontvangen.

Wij willen de kansen van onze kinderen vergroten, daarom…:

 • voelen we ons verantwoordelijk en zorgen we voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen.
 • zorgen we voor een veilig klimaat en zijn we betrokken bij onze leerlingen.
 • bevorderen we de zelfstandigheid van onze leerlingen.
 • komen we tegemoet aan de basisbehoeften van onze leerlingen (relatie, competentie en autonomie).
 • zijn we duidelijk naar leerlingen en ouders.
 • trekken we samen met ouders op.
 • zien we het als onze taak om kinderen op hun niveau te bedienen.
 • ondersteunen we het vertrouwen in eigen kunnen. We mogen fouten maken, zodat zich een positieve mindset en zelfvertrouwen kan ontwikkelen.
 • prikkelen we de nieuwsgierigheid; dagen we uit om nieuwe dingen te leren; geven we tijd en ruimte; en sluiten we aan op de intrinsieke motivatie.
 • zijn we erop gericht dat kinderen zichzelf en anderen leren kennen.

Zo bieden we de beste kansen voor iedereen!