Groep 5

In groep 5 heet de leerkracht elk kind welkom bij het binnenkomen. Op het planbord staat het dagprogramma samen met de doelen van de les. Bij binnenkomst gaan de leerlingen eerst lekker lezen.

Met rekenen leren we alle tafelsommen en zelfs tientallen (6x20). Sommen tot de 1000 en delen, geldsommen, digitaal klokkijken, de kalender en lengtematen (km-m-dm-cm) en inhoudsmaten (l-dl-cl).

Met de taalmethode ‘Taal op Maat’ leren wij de tegenwoordige – en verleden tijd, zelfstandig naamwoorden, bijvoegelijke naamwoorden, lidwoorden en hoe we een verhaal schrijven met een inleiding en een slot.Met de methode ‘Spelling op Maat’ leren wij de of je een ‘d’ of ‘t’ schrijft, verkleinwoorden, categorieën als ‘ei-ij’ en ‘au-ou’, dubbele medeklinkers, lange klank woorden en korte klank woorden.

Voor taal, rekenen en spelling gebruiken we ook het computerprogramma voor herhalen en verdiepen.

Natuur, aardrijkskunde en geschiedenis zijn nieuwe vakken in groep 5. Met de methode Naut, Meander en Brandaan wordt de kennis van de kinderen verrijkt.De Vreedzame Schol is een belangrijk onderdeel binnen de school. Van groep 1 t/m 8 loopt dit als een rode draad door alle groepen.