Samen met ouders

Onderwijzen en opvoeden van kinderen gaat samen met ouders. We hebben elkaars kundigheid en vertrouwen hierbij nodig. We hopen dan ook van harte dat u actief betrokken bent bij de school. Om op een goede manier betrokken te zijn is uitwisseling tussen thuis en school van belang. De volgende contactmomenten hebben we op basisschool Op Dreef:

  1. Oudervertelgesprekken. Jaarlijks, of bij nieuwe leerlingen na de wenperiode, hebben we oudervertelgesprekken, waarin u vertelt over uw kind. De leerkracht voegt dit bij de informatie die hij door observatie en gesprekken met uw kind heeft. Zo krijgen we een goed beeld van uw kind en hoe uw kind leert.
  2. Rapportbesprekingen. 2x per jaar ontvangt uw kind (vanaf groep 3) een rapport. Naar aanleiding hiervan zijn er 10-minutengesprekken. De kinderen vanaf groep 5 worden ook op het gesprek uitgenodigd om over zijn schoolontwikkeling te praten.
  3. Heeft u als ouder behoefte aan een gesprek, dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden. Bel ons even, dan plannen we de afspraak meteen. Wanneer de leerkracht behoefte heeft om met u in gesprek te gaan over uw kind, dan nodigen wij u op school uit.
  4. Kijk-10 minuten. Eens per maand is er 10 minuten de tijd om gelijk met uw kind mee naar binnen te gaan en te zien waarmee uw kind bezig is of waaraan gewerkt wordt.
  5. Jaarlijks is er een moment dat ouders een les kunnen bijwonen.  Zo krijgt u ook een indruk hoe de lessen op Op Dreef gegeven worden.
  6. Via de Social Schools app krijgt u elke week informatie uit de klas van uw kind. Ook algemene informatie krijgt u via Social School binnen.
  7. In de jaarplanning staat informatie over roosters, vakanties, schoolregels, studiedagen, maandvieringen, kinderopvanginstanties en andere zaken die we al aan het begin van een schooljaar hebben gepland.
  8. In de schoolgids vindt u informatie over onze visie op onderwijs, welke vakken, hoe de leerlingenzorg is ingericht, wat u bij klachten kunt doen, verlofregelingen en aanvragen enz.
  9. Medezeggenschapsraad. Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, houden zich bezig met het beleid van de school. Heeft u vragen hierover, kunt u de betreffende ouders hierover aanspreken.
  10. Ouderraad. Deze groep vrijwillige ouders helpt in de school bij inrichting voor thema's, projecten, fotograaf, vieringen, etc.